Obchodná verejná súťaž na nájom priestorov


Spoločnosť Tehelné, a. s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 109 936, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6300/B týmto oznamuje, že dňa 3. augusta 2018 vyhlásila obchodnú verejnú súťaž v zmysle ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom priestorov na poskytovanie stravovacích  služieb (ďalej len „Súťaž“).

Podklady pre záujemcov o účasť v Súťaži si záujemcovia môžu vyzdvihnúť v sídle vyhlasovateľa v každý pracovný deň od 6. augusta do 21. augusta 2018 od 9.00 hod. do 15.00 hod. alebo vyžiadať v elektronickej podobe na e-mailovej adrese: [email protected] do 21. augusta 2018 do 15.00 hod. Informácie ohľadom Súťaže získate v pracovných hodinách na tel. čísle  +421 918 689 162 alebo +4212 5022 7240, a na e-mailovej adrese: [email protected]. Návrh je potrebné predložiť do 24. augusta 2018, 10:00 hod.